‍ آثار تلاوت قرآن: در منابع دینی برای تلاوت قرآن آثار فراوانی ذکر شده است که به برخی اشاره می‌کنیم: الف. محو گناهان در کتاب اصول کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: اگر انسان در نماز، ایستاده قرآن بخواند، به ازای هر حرفی، صد حسنه به او می‌دهند و صد گناه از او پاک می‌کنند و صد درجه هم به او عطا می‌نمایند. اگر در نماز، نشسته بخواند [مثلاً کسی که پایش درد می‌کند و نشسته در نمازش مقداری قرآن را بخواند] به ازای هر حرف، پنجاه درجه و پنجاه حسنه به او می‌دهند و پنجاه گناه از او محو می‌کنند.(كافي(ط - الإسلامية)، ج2، ص 612.) به ازای قرائت هر حرفی از قرآن، این قدر ثواب می‌دهند، نه به ازای هر کلمه و آیه. این ثواب بسیار عظیم است؛ ‌لذا اگر انسان همه ماه مبارک را قرآن بخواند، ارزش دارد. 225/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ آثار تلاوت قرآن:
در منابع دینی برای تلاوت قرآن آثار فراوانی ذکر شده است که به برخی اشاره می‌کنیم:
الف. محو گناهان
در کتاب اصول کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:
اگر انسان در نماز، ایستاده قرآن بخواند، به ازای هر حرفی، صد حسنه به او می‌دهند و صد گناه از او پاک می‌کنند و صد درجه هم به او عطا می‌نمایند.
اگر در نماز، نشسته بخواند [مثلاً کسی که پایش درد می‌کند و نشسته در نمازش مقداری قرآن را بخواند] به ازای هر حرف، پنجاه درجه و پنجاه حسنه به او می‌دهند و پنجاه گناه از او محو می‌کنند.(كافي(ط - الإسلامية)، ج2، ص 612.)
به ازای قرائت هر حرفی از قرآن، این قدر ثواب می‌دهند، نه به ازای هر کلمه و آیه. این ثواب بسیار عظیم است؛ ‌لذا اگر انسان همه ماه مبارک را قرآن بخواند، ارزش دارد.

225/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir