🔻شما هم می توانید با ارسال این مطلب☝️☝️☝️ به دوستانتان در ثواب عمل ایشان شریک باشید و از ثواب ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام هم بهره مند باشید.

🔻شما هم می توانید با ارسال این مطلب☝️☝️☝️ به دوستانتان در ثواب عمل ایشان شریک باشید و از ثواب ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام هم بهره مند باشید.