‍ فضيلت شب نيمه شعبان همة شب‌هاي ماه شعبان، با فضيلت هستند؛ اما شب نيمة شعبان، شب عجيبي است. شبي است که در تمام سال نمونه است. شب نيمة شعبان تحقيقاً شب قدر است. شبي است که از اول خلقت تا خاتم خلقت مثل آن وجود ندارد؛ به اعتبار مولودي که در آن متولد شده است. چرا که مقامات معنوي امام زمان علیه السلام خيلي فوق العاده است. همة ائمه علیه السلام نور واحدند؛ ولکن حضرت بقیة الله علیه السلام چيز ديگري است. بيش از هزار و صد سال است که عبادت مي‌کنند خدمت به مخلوقات مي‌کنند. ناراحتي‌هاي عالم وجود را براي خدا تحمل مي‌کنند. حضرت بقیة الله علیه السلام از تمام حرکات و اعمال و سکنات ما مطلع است؛ حتي از نيات ما هم آگاه است. آن حضرت همة فسادها و جناياتي که در عالم مي‌شود مي‌بينند و ناراحت مي‌شوند؛ اما براي خدا صبر مي‌کنند و خدا هم درجه و مقام به ايشان مي‌دهد. از اول خلقت تا به حال چنين مولودي متولد نشده است؛ زيرا خدا به وسيلة او دنيا را پر از عدل و داد مي‌کند. آن حضرت مظهر «يا عدل» و «يا حکيم» خداوند است. شب نيمة شعبان شبي است که چنين مولودي در آن متولد شده و به اين اعتبار، از همة شب‌ها برتر است. 173/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ فضيلت شب نيمه شعبان
همة شب‌هاي ماه شعبان، با فضيلت هستند؛ اما شب نيمة شعبان، شب عجيبي است. شبي است که در تمام سال نمونه است. شب نيمة شعبان تحقيقاً شب قدر است. شبي است که از اول خلقت تا خاتم خلقت مثل آن وجود ندارد؛ به اعتبار مولودي که در آن متولد شده است. چرا که مقامات معنوي امام زمان علیه السلام خيلي فوق العاده است. همة ائمه علیه السلام نور واحدند؛ ولکن حضرت بقیة الله علیه السلام چيز ديگري است. بيش از هزار و صد سال است که عبادت مي‌کنند خدمت به مخلوقات مي‌کنند. ناراحتي‌هاي عالم وجود را براي خدا تحمل مي‌کنند. حضرت بقیة الله علیه السلام از تمام حرکات و اعمال و سکنات ما مطلع است؛ حتي از نيات ما هم آگاه است. آن حضرت همة فسادها و جناياتي که در عالم مي‌شود مي‌بينند و ناراحت مي‌شوند؛ اما براي خدا صبر مي‌کنند و خدا هم درجه و مقام به ايشان مي‌دهد.
از اول خلقت تا به حال چنين مولودي متولد نشده است؛ زيرا خدا به وسيلة او دنيا را پر از عدل و داد مي‌کند. آن حضرت مظهر «يا عدل» و «يا حکيم» خداوند است. شب نيمة شعبان شبي است که چنين مولودي در آن متولد شده و به اين اعتبار، از همة شب‌ها برتر است.

173/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir