‍ تواضع ِمرحوم آخوند خراسانی مرحوم آخوند خراسانی کتاب كفايه الاصول را نوشته است. حدود هزار نفر مجتهد پای درس او نشسته بودند. همسایه او كه فقیر بود و با یک گاری دستی، امور خود را مي گذراند. آن همسايه نصف شب آمد در خانه مرحوم آخوند را زد و با گريه گفت: «آقا! خانواده ما می خواهد وضع حمل کند و کسی را نداریم. چه کنیم؟» مرحوم آخوند فوراً خانواده خود را فرستاد تا به کمک این خواهر برود. آن زمان برق هم نبود؛ لذا خود آخوند چراغ را برداشته بود و براي خبر کردن قابله رفته بود. اين‌ها بزرگان ما بوده‌اند که به ما سرمشق می دادند. ما هم باید همین‌طوری باشيم و برابر همديگر متواضع باشیم. 163/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ تواضع ِمرحوم آخوند خراسانی
مرحوم آخوند خراسانی کتاب كفايه الاصول را نوشته است. حدود هزار نفر مجتهد پای درس او نشسته بودند. همسایه او كه فقیر بود و با یک گاری دستی، امور خود را مي گذراند. آن همسايه نصف شب آمد در خانه مرحوم آخوند را زد و با گريه گفت: «آقا! خانواده ما می خواهد وضع حمل کند و کسی را نداریم. چه کنیم؟» مرحوم آخوند فوراً خانواده خود را فرستاد تا به کمک این خواهر برود. آن زمان برق هم نبود؛ لذا خود آخوند چراغ را برداشته بود و براي خبر کردن قابله رفته بود. اين‌ها بزرگان ما بوده‌اند که به ما سرمشق می دادند. ما هم باید همین‌طوری باشيم و برابر همديگر متواضع باشیم.

163/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir