‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ خداوند طبیب است و من مریض. من که مریضم و مي‌روم دکتر، دکتر مزاج من را نگاه مي‌کند و نسخه مي‌نویسد، مثلاً مینویسد این قرص را شش ساعت به شش ساعت باید بخوری. این کپسول را مثلاً چهار ساعت به چهار ساعت باید بخوری. تشخیص او این طوری است. این تزريق را هفته ای یک بار انجام بده و ... ؛ یعنی احتیاج بدن من را مي‌بیند و طبق احتیاج بدن به من دارو مي‌دهد. حضرت حق هم طبیب است و برای درمان و اصلاح ما دستوراتی داده است. مثلا نماز را گفته است، که روزی پنج بار بخوانید. بر خلاف خيلي واجبات ديگر كه در سال، يك يا چند بار واجب مي‌شود؛ مثلا زکات را گفته است سالی یک بار بپردازيد. فقط هم به نُه چیز تعلق مي‌گیرد. يا پرداخت خمس را یک بار در سال بر ما واجب كرده است. يا روزه سالی یک ماه گرفته مي‌شود. يا حج در كل عمر، برای اشخاصی که استطاعت داشته باشند، یک بار واجب مي‌شود. همه اين‌ها حکمت و مصلحت در آن است. هر يک از اين‌ها آثاری دارد و بخاطر آثارش خداوند طبیب و حکیم هر کدام را برای ما تجویز کرده است. ادامه دارد... #حکمت_الهی #دستورات_اسلام 36/خ/95 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

خداوند طبیب است و من مریض. من که مریضم و مي‌روم دکتر، دکتر مزاج من را نگاه مي‌کند و نسخه مي‌نویسد، مثلاً مینویسد این قرص را شش ساعت به شش ساعت باید بخوری. این کپسول را مثلاً چهار ساعت به چهار ساعت باید بخوری. تشخیص او این طوری است. این تزريق را هفته ای یک بار انجام بده و ... ؛ یعنی احتیاج بدن من را مي‌بیند و طبق احتیاج بدن به من دارو مي‌دهد. حضرت حق هم طبیب است و برای درمان و اصلاح ما دستوراتی داده است.
مثلا نماز را گفته است، که روزی پنج بار بخوانید. بر خلاف خيلي واجبات ديگر كه در سال، يك يا چند بار واجب مي‌شود؛ مثلا زکات را گفته است سالی یک بار بپردازيد. فقط هم به نُه چیز تعلق مي‌گیرد. يا پرداخت خمس را یک بار در سال بر ما واجب كرده است. يا روزه سالی یک ماه گرفته مي‌شود. يا حج در كل عمر، برای اشخاصی که استطاعت داشته باشند، یک بار واجب مي‌شود. همه اين‌ها حکمت و مصلحت در آن است. هر يک از اين‌ها آثاری دارد و بخاطر آثارش خداوند طبیب و حکیم هر کدام را برای ما تجویز کرده است.
ادامه دارد...

#حکمت_الهی #دستورات_اسلام
36/خ/95
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir