‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ اگر که نماز را مواظبت بکنی، خیلی کارها از آن بر مي‌آید. اگر انسان، نمازخوان شد، متشرع و متقی و خداترس مي‌شود؛ مثلا در شرع گفته است: اگر یک لقمه حرام بخوری، چهل روز، نمازت قبول نمی شود. خوب من که مي‌خواهم نماز بخوانم و نمازم قبول شود، در نتيجه دیگر لقمه حرام را نمی خورم. شرع گفته است: اگر جای غصبی ایستادی و نماز خواندی، نماز تو قبول نیست»؛ در نتيجه من که مي‌خواهم نماز بخوانم، در مکان غصبی نمی‌ایستم. و همين طور، كم كم آدم با خواندن نماز به خود مي‌آید و خودش را در همه ابعاد مي‌سازد. 42/خ/95 #آثار_نماز كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

اگر که نماز را مواظبت بکنی، خیلی کارها از آن بر مي‌آید. اگر انسان، نمازخوان شد، متشرع و متقی و خداترس مي‌شود؛ مثلا در شرع گفته است: اگر یک لقمه حرام بخوری، چهل روز، نمازت قبول نمی شود. خوب من که مي‌خواهم نماز بخوانم و نمازم قبول شود، در نتيجه دیگر لقمه حرام را نمی خورم. شرع گفته است: اگر جای غصبی ایستادی و نماز خواندی، نماز تو قبول نیست»؛ در نتيجه من که مي‌خواهم نماز بخوانم، در مکان غصبی نمی‌ایستم. و همين طور، كم كم آدم با خواندن نماز به خود مي‌آید و خودش را در همه ابعاد مي‌سازد.

42/خ/95
#آثار_نماز
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir