‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜ معناي انتظار اين است كه از وضع فعلي راضي نيستم و وضع بهتري را منتظر هستم. اين، معناي انتظار است. وقتی مومن می بیند برخی احكام الهي تعطيل شده است، ظلم و فساد عالم را گرفته است و اين وضع فعلي اجتماع است اعلان می کند من راضي نيستم. مي‌‌خواهم امام زمان علیه السلام بيايد تا وضع مذهب طبق قواعد قرآن باشد. حالا ببينيم وضع من و شما، همين طور است؟ از وضع فعلي مذهبي كه داريم، وضع فعلي اجتماعي كه داريم راضي نيستیم؟ آيا به اين معنا، من منتظرم؟ من كه خودم روزي صد تا معصيت مي‌كنم، بر خلاف موازين شرع و قرآن عمل مي‌كنم، چطور اسم خودم را منتظر بگذارم؟ #انتظار 21/م/95 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜سخنراني آيت الله ناصري⚜

معناي انتظار اين است كه از وضع فعلي راضي نيستم و وضع بهتري را منتظر هستم. اين، معناي انتظار است. وقتی مومن می بیند برخی احكام الهي تعطيل شده است، ظلم و فساد عالم را گرفته است و اين وضع فعلي اجتماع است اعلان می کند من راضي نيستم. مي‌‌خواهم امام زمان علیه السلام بيايد تا وضع مذهب طبق قواعد قرآن باشد.
حالا ببينيم وضع من و شما، همين طور است؟ از وضع فعلي مذهبي كه داريم، وضع فعلي اجتماعي كه داريم راضي نيستیم؟ آيا به اين معنا، من منتظرم؟ من كه خودم روزي صد تا معصيت مي‌كنم، بر خلاف موازين شرع و قرآن عمل مي‌كنم، چطور اسم خودم را منتظر بگذارم؟

#انتظار
21/م/95
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir