‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده است: «الدنيا مزرعة الآخرة»؛* دنيا جاي كشت و زرع است و آخرت، جاي درو. حالا اينجا ناصري دو ركعت نماز خوانده است؛ منتظر است بر او وحي نازل شود و مي گويد: من چقدر نماز خواندم؛ ولي خدا حاجتم را نمي دهد. طلبكار خدا هم هست. اينجا كشت و زرع كن؛ در آخرت و قيامت هم درو كن. آنجا نتيجة آن را مي بيني. آثار اعمال تو را خدا در قيامت مي دهد؛ لذا سعي و كوشش در كشت و زرع داشته باش. پ ن: عوالي الآلي، ج 1 ،ص 267. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده است: «الدنيا مزرعة الآخرة»؛* دنيا جاي كشت و زرع است و آخرت، جاي درو. حالا اينجا ناصري دو ركعت نماز خوانده است؛ منتظر است بر او وحي نازل شود و مي گويد: من چقدر نماز خواندم؛ ولي خدا حاجتم را نمي دهد. طلبكار خدا هم هست. اينجا كشت و زرع كن؛ در آخرت و قيامت هم درو كن. آنجا نتيجة آن را مي بيني. آثار اعمال تو را خدا در قيامت مي دهد؛ لذا سعي و كوشش در كشت و زرع داشته باش.

پ ن: عوالي الآلي، ج 1 ،ص 267.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir