‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ همة خطبه های اميرالمؤمنين علیه السلام فوق العاده است. كلام حضرت، دون کلام خالق و فوق کلام مخلوق است. هيچ کس قدرت ندارد این طور سخن سرایی کند. اين گوی است و اين میدان. بعد از تکامل اسلام و انسانیت و علم و گذشت هزار و چهار صد سال، بیایند یک خطبه مثل خطبه حضرت بیاورند. خطبه هايی كه محیر العقول است؛ مثلا حضرت مي ایستد و خطبه ميخواند و تمام مطالب، کمال ارتباط را با هم دارند؛ لکن خطبه بدون نقطه است. یک نقطه در این خطبه نیست. شايد حدود سه ربع ساعت صحبت مي فرمایند؛ اما حرفها بی نقطه است و مطالب هم بسیار عالی است. یک خطبه ديگرِ حضرت بدون الف است. همه خطبه های اميرالمؤمنين علیه السلام نمونه است. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

همة خطبه های اميرالمؤمنين علیه السلام فوق العاده است. كلام حضرت، دون کلام خالق و فوق کلام مخلوق است. هيچ کس قدرت ندارد این طور سخن سرایی کند. اين گوی است و اين میدان. بعد از تکامل اسلام و انسانیت و علم و گذشت هزار و چهار صد سال، بیایند یک خطبه مثل خطبه حضرت بیاورند. خطبه هايی كه محیر العقول است؛ مثلا حضرت مي ایستد و خطبه ميخواند و تمام مطالب، کمال ارتباط را با هم دارند؛ لکن خطبه بدون نقطه است. یک نقطه در این خطبه نیست. شايد حدود سه ربع ساعت صحبت مي فرمایند؛ اما حرفها بی نقطه است و مطالب هم بسیار عالی است. یک خطبه ديگرِ حضرت بدون الف است. همه خطبه های اميرالمؤمنين علیه السلام نمونه است.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir