‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ مرحوم نراقي رحمه الله نوشته است که هر مقداري از نماز که با توجه به حق خوانده شود، صورت برزخي زيبايي پيدا مي كند؛ هر چه توجه انسان در نماز بيشتر باشد، اين صورت زيباتر مي شود و بيشتر جلوه مي كند و براي شما تا قيامت مي ماند. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

مرحوم نراقي رحمه الله نوشته است که هر مقداري از نماز که با توجه به حق خوانده شود، صورت برزخي زيبايي پيدا مي كند؛ هر چه توجه انسان در نماز بيشتر باشد، اين صورت زيباتر مي شود و بيشتر جلوه مي كند و براي شما تا قيامت مي ماند.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir