‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ حضرت حق جلت عظمته عنایت فوق العاده ای به ما کرده که ما را به تّمسک به نبوت وولایت موفق کرده است و طینت ما را از زیادی گل اهل بیت: و ما را محب اهل بیت: قرار داده است. لکن برادرها! باید مواظب این سرمایۀ عظیم باشیم. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

حضرت حق جلت عظمته عنایت فوق العاده ای به ما کرده که ما را به تّمسک به نبوت وولایت موفق کرده است و طینت ما را از زیادی گل اهل بیت: و ما را محب اهل بیت: قرار داده است. لکن برادرها! باید مواظب این سرمایۀ عظیم باشیم.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir