‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ در روايت است بعد از نبي اکرم صلی الله علیه و آله عده اي سراغ رياست و دنياي خودشان رفتند. يگانه کساني که مثل پروانه اطراف اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين علیهم السلام مي چرخيدند، ايراني ها بودند. چند روايت در اين زمينه هست که آن هايي که اطراف ولايت بودند و از ولايت نگهداري می کردند، ايراني ها بودند. نه اينکه ایرانی ها فقط در آخرالزمان بخواهند از مقربان ولايت باشند، نه؛ صدر اسلام هم همين طور بودند. جوان هاي پاک و مهذب و باتقوا هم آن زمان بوده اند. همين طور كه الان هم هستند؛ لکن مسؤوليت ما و شما -بخصوص شما جوان ها- سنگين است. دو مسؤوليت داريد؛ يکي ملتزم شويد به عمل کردن به واجبات و ترک محرمات و ديگري اينکه از ولايت حمايت کنيد. در اين صورت، اين تعريف ها درباره شما نيز هست. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

در روايت است بعد از نبي اکرم صلی الله علیه و آله عده اي سراغ رياست و دنياي خودشان رفتند. يگانه کساني که مثل پروانه اطراف اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين علیهم السلام مي چرخيدند، ايراني ها بودند. چند روايت در اين زمينه هست که آن هايي که اطراف ولايت بودند و از ولايت نگهداري می کردند، ايراني ها بودند. نه اينکه ایرانی ها فقط در آخرالزمان بخواهند از مقربان ولايت باشند، نه؛ صدر اسلام هم همين طور بودند. جوان هاي پاک و مهذب و باتقوا هم آن زمان بوده اند. همين طور كه الان هم هستند؛ لکن مسؤوليت ما و شما -بخصوص شما جوان ها- سنگين است. دو مسؤوليت داريد؛ يکي ملتزم شويد به عمل کردن به واجبات و ترک محرمات و ديگري اينکه از ولايت حمايت کنيد. در اين صورت، اين تعريف ها درباره شما نيز هست.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir