خدايا براي تو روزه گرفتيم و با روزي تو افطار ميكنيم پس از ما بپذير كه براستي تو شنوا و دانايي كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

خدايا براي تو روزه گرفتيم و با روزي تو افطار ميكنيم 
پس از ما بپذير كه براستي تو شنوا و دانايي

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
خدايا براي تو روزه گرفتيم و با روزي تو افطار ميكنيم
پس از ما بپذير كه براستي تو شنوا و دانايي

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir