‍ بعضي عرب‌ها مانند حضرت زهرا سلام الله عليها سه تا حجاب داشتند. آن زمان هم که ما در عراق بودیم، رسم زن‌های عفیف عرب این بود که مقنعه مشکی به سرمی کردند؛ بعد با یک پارچه مشکی پیشانی خود را تا ابرویشان می بستند که این مقنعه جابه جا نشود، بعد از آن یک عباي عربی زنانه می پوشیدند كه در دست‌هایشان می کردند و براي آن تا پایین، دکمه می گذاشتند، بعد یک عبای دیگر سرتاسری سرشان می کردند و یک پوشیه هم می زدند؛ حجاب آنان این‌گونه بود. اینکه بعضي مداح ها می گویند حجاب حضرت زینب سلام الله عليها را عصر عاشورا دزديدند و ... ، اين‌ها توهین به مقام ولایت است. حضرت زینب سلام الله عليها مقام عصمت دارد. بعضی ها به گمانشان هر چه سر زبانشان می آید، باید بخوانند تا مردم گریه کنند؛ در حالي كه کسی گریه پیش فروش نکرده است. حقیقت را بگو؛ اگر گریه كردند كه كردند و اگر نكردند هم كه نكردند. تو هزار دروغ می بافی، تا او گریه کند؟ تو اهل بیت را نابود می کنی و عصمت آن‌ها را از بین می بری برای اینکه او گریه بکند؟ بر فرض هم كه حجاب اهل بيت:را در عصر عاشورا دزديده باشند، اين پارچه¬هاي رويين بوده كه با نبود اين‌ها هم حجاب حفظ مي شد؛ نه اينكه تمام حجاب ايشان را برداشته باشند. 188/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ بعضي عرب‌ها مانند حضرت زهرا سلام الله عليها سه تا حجاب داشتند. آن زمان هم که ما در عراق بودیم، رسم زن‌های عفیف عرب این بود که مقنعه مشکی به سرمی کردند؛ بعد با یک پارچه مشکی پیشانی خود را تا ابرویشان می بستند که این مقنعه جابه جا نشود، بعد از آن یک عباي عربی زنانه می پوشیدند كه در دست‌هایشان می کردند و براي آن تا پایین، دکمه می گذاشتند، بعد یک عبای دیگر سرتاسری سرشان می کردند و یک پوشیه هم می زدند؛ حجاب آنان این‌گونه بود.
اینکه بعضي مداح ها می گویند حجاب حضرت زینب سلام الله عليها را عصر عاشورا دزديدند و ... ، اين‌ها توهین به مقام ولایت است. حضرت زینب سلام الله عليها مقام عصمت دارد. بعضی ها به گمانشان هر چه سر زبانشان می آید، باید بخوانند تا مردم گریه کنند؛ در حالي كه کسی گریه پیش فروش نکرده است. حقیقت را بگو؛ اگر گریه كردند كه كردند و اگر نكردند هم كه نكردند. تو هزار دروغ می بافی، تا او گریه کند؟ تو اهل بیت را نابود می کنی و عصمت آن‌ها را از بین می بری برای اینکه او گریه بکند؟ بر فرض هم كه حجاب اهل بيت:را در عصر عاشورا دزديده باشند، اين پارچه¬هاي رويين بوده كه با نبود اين‌ها هم حجاب حفظ مي شد؛ نه اينكه تمام حجاب ايشان را برداشته باشند.

188/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir