‍ ✨یکی از القاب حضرت، «غایب» است. حال این سؤال ممکن است ایجاد شود که آیا معنای غیبت، عدم حضور است؟ مثل اینکه در مدارس، حاضر و غایب میکنند، غایب یعنی عدم حضور فی المجلس. 🔹آیا غایب بودن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به این معناست؟ نه قطعاً به این معنا نیست. مراد از غیبت، حضور نداشتن نیست. غیبت به معنای وجود نداشتن در اجتماع نیست؛ بلکه اینکه میگوییم حضرت، غایب است؛ یعنی افراد، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را نمیشناسند. ممکن است آن حضرت در همین جلسات حضور داشته باشند؛ اما کسی ایشان را نمیشناسد. ♦️ غیبتی که میگوییم یعنی شناخت و معرفت و تشخّص، نه وجود و حضور نداشتن. در این باره روایات متعددی داریم که دو مورد از آنها را به اختصار عرض میکنم. 🔻ادامه دارد... 636/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ✨یکی از القاب حضرت، «غایب» است. حال این سؤال ممکن است ایجاد شود که آیا معنای غیبت، عدم حضور است؟ مثل اینکه در مدارس، حاضر و غایب میکنند، غایب یعنی عدم حضور فی المجلس.
🔹آیا غایب بودن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به این معناست؟ نه قطعاً به این معنا نیست. مراد از غیبت، حضور نداشتن نیست. غیبت به معنای وجود نداشتن در اجتماع نیست؛ بلکه اینکه میگوییم حضرت، غایب است؛ یعنی افراد، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را نمیشناسند. ممکن است آن حضرت در همین جلسات حضور داشته باشند؛ اما کسی ایشان را نمیشناسد.
♦️ غیبتی که میگوییم یعنی شناخت و معرفت و تشخّص، نه وجود و حضور نداشتن. در این باره روایات متعددی داریم که دو مورد از آنها را به اختصار عرض میکنم.

🔻ادامه دارد...

636/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir