‍ ادامه مطلب قبل.... امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: «من آن نقطه‌ای هستم که در باء بسم الله سوره حمد است». یعنی چه؟ ممکن است منظورشان این باشد که هر خطی که می‌خواهیم بنویسیم -چه عمودی باشد چه افقی- اول نقطه می‌گذاریم تا نقطه نگذاری خطی ایجاد نمی‌شود. تا خطی نباشد، حرفی ایجاد نمی‌شود. تا حرفی هم نوشته نشود، کلمه‌ای نوشته نمی‌شود و در نتیجه هیچ جمله ای نوشته نخواهد شد. جمله متفرع بر کلمه است و کلمه متفرع بر حرف، حرف متفرع بر خط و خط متفرع بر نقطه است. در نتیجه هر چه بخواهی بنویسی، باید اول نقطه بگذاری؛ یعنی نقطه، ساری و جاری در حرف و کلمه و در کلام است. هر چه هست، نقطه است. حضرت می‌خواهند بفرمایند هر چه هست، منم. 148/م/96 @Naseri_ir

‍ ادامه مطلب قبل....
امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: «من آن نقطه‌ای هستم که در باء بسم الله سوره حمد است». یعنی چه؟ ممکن است منظورشان این باشد که هر خطی که می‌خواهیم بنویسیم -چه عمودی باشد چه افقی- اول نقطه می‌گذاریم تا نقطه نگذاری خطی ایجاد نمی‌شود. تا خطی نباشد، حرفی ایجاد نمی‌شود. تا حرفی هم نوشته نشود، کلمه‌ای نوشته نمی‌شود و در نتیجه هیچ جمله ای نوشته نخواهد شد. جمله متفرع بر کلمه است و کلمه متفرع بر حرف، حرف متفرع بر خط و خط متفرع بر نقطه است. در نتیجه هر چه بخواهی بنویسی، باید اول نقطه بگذاری؛ یعنی نقطه، ساری و جاری در حرف و کلمه و در کلام است.
هر چه هست، نقطه است. حضرت می‌خواهند بفرمایند هر چه هست، منم.

148/م/96

@Naseri_ir