‍ ✨از همة آنهايي هم که گفته میشود تشرف پیدا میکنند، بسیاری محضر خود حضرت نميرسند. پنج طایفه با حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ارتباط دارند. نجبا، نقبا، اوتاد، صلحا، رجال الغیب. ممکن است خدمت یکی از این افراد برسند. 📖حاج مؤمن رحمه الله که از رفقاي مرحوم علامه شهید دستغیب و از دوستان ما هم بود، خیلی مرد فوق العادهای بود. حالات حاج مؤمن در كتاب داستانهای شگفت آمده است. آن مرحوم میگفت: «سه شبانه روز محضر امام زمان بودم. چندین صف پشت سر حضرت نماز میخواندند. هر کسی هم جای مخصوصی داشت». ♦️ عدهای اطراف حضرت هستند. ممکن است هر کدام از ما توسل پیدا کنیم، حضرت به رجال الغیب يا به اوتاد، يا به نجبا يا به نقبا دستور بدهند که برو و مشكل این آقا را حل كن. او ميآيد و کار من را اصلاح میکند. بعد من میگویم: «امام زمان را دیدم». کجا امام زمان را دیدی؟ تو کجا و امام زمان کجا؟! اینها واسطههايي میان مردم هستند. به وسیله اینها هم زمین محفوظ است. 💎 پس از هر کسی به واسطة شخصی غیبی گرهگشایی شد یا امری غير متعارف را دید، نميتواند بگوید: امام زمان را دیدم. ممکن است یکی از اين پنج طایفه باشند. 625/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ✨از همة آنهايي هم که گفته میشود تشرف پیدا میکنند، بسیاری محضر خود حضرت نميرسند. پنج طایفه با حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ارتباط دارند. نجبا، نقبا، اوتاد، صلحا، رجال الغیب. ممکن است خدمت یکی از این افراد برسند.
📖حاج مؤمن رحمه الله که از رفقاي مرحوم علامه شهید دستغیب و از دوستان ما هم بود، خیلی مرد فوق العادهای بود. حالات حاج مؤمن در كتاب داستانهای شگفت آمده است. آن مرحوم میگفت: «سه شبانه روز محضر امام زمان بودم. چندین صف پشت سر حضرت نماز میخواندند. هر کسی هم جای مخصوصی داشت».
♦️ عدهای اطراف حضرت هستند. ممکن است هر کدام از ما توسل پیدا کنیم، حضرت به رجال الغیب يا به اوتاد، يا به نجبا يا به نقبا دستور بدهند که برو و مشكل این آقا را حل كن. او ميآيد و کار من را اصلاح میکند. بعد من میگویم: «امام زمان را دیدم». کجا امام زمان را دیدی؟ تو کجا و امام زمان کجا؟! اینها واسطههايي میان مردم هستند. به وسیله اینها هم زمین محفوظ است.
💎 پس از هر کسی به واسطة شخصی غیبی گرهگشایی شد یا امری غير متعارف را دید، نميتواند بگوید: امام زمان را دیدم. ممکن است یکی از اين پنج طایفه باشند.

625/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir