‍ ⚜حضرت، امامِ زمان است. امام زمان علیه السلام مقدم بر زمان است. ما يك زمان داريم و يك زمانيات. زمان، مقدار گذشت وقت است. آنچه در اين وقت قرار بگيرد را زماني مي‌گويند. 📿امام زمان علیه السلام خارج از زمان و زمانيات است. نه داخل در زمان است و نه داخل در زمانيات؛ بلكه امامِ زمان و مقدم بر زمان است؛ يعني در عالم امر و در عالم مجردات است. محيط به عالم وجود است؛ لذا زمان در حضرت اثر نمي‌كند. ♦️آن چيزي كه جوان را پير مي‌كند، آن چيزي كه نو را كهنه مي‌كند، آن چيزي كه دور را نزديك مي‌كند، زمان است و امام زمان علیه السلام خارج از زمان و مقدم بر زمان است. ما، مؤخر از زمان هستيم. زمان، مقدم بر من است و من، زماني هستم؛ لذا زمان روي من اثر مي‌كند؛ اما حضرت بقیة الله، صاحبِ زمان است، امام زمان است؛ مثل امام جماعت كه مقدم بر جماعت است، امام زمان علیه السلام هم مقدم بر زمان است. زمان نمي‌تواند و حق ندارد در او اثر بكند. 🔻ادامه دارد... 610/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⚜حضرت، امامِ زمان است. امام زمان علیه السلام مقدم بر زمان است. ما يك زمان داريم و يك زمانيات. زمان، مقدار گذشت وقت است. آنچه در اين وقت قرار بگيرد را زماني مي‌گويند.
📿امام زمان علیه السلام خارج از زمان و زمانيات است. نه داخل در زمان است و نه داخل در زمانيات؛ بلكه امامِ زمان و مقدم بر زمان است؛ يعني در عالم امر و در عالم مجردات است. محيط به عالم وجود است؛ لذا زمان در حضرت اثر نمي‌كند.
♦️آن چيزي كه جوان را پير مي‌كند، آن چيزي كه نو را كهنه مي‌كند، آن چيزي كه دور را نزديك مي‌كند، زمان است و امام زمان علیه السلام خارج از زمان و مقدم بر زمان است. ما، مؤخر از زمان هستيم. زمان، مقدم بر من است و من، زماني هستم؛ لذا زمان روي من اثر مي‌كند؛ اما حضرت بقیة الله، صاحبِ زمان است، امام زمان است؛ مثل امام جماعت كه مقدم بر جماعت است، امام زمان علیه السلام هم مقدم بر زمان است. زمان نمي‌تواند و حق ندارد در او اثر بكند.

🔻ادامه دارد...

610/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir