‍ 🔹ويژگي عجيب نماز، اين است كه معجوني از عبادات گوناگون است. برخي افراد فقط به ذكر استغفار يا تسبيح ميپردازند؛ 💎اما نماز عبادتي است كه در آن؛ تکبير، تسبيح، تعظيم، تحميد و...، همه چيز در اين نماز موجود است. لذا بهترين عبادات نماز است. 96/م/596 كانال رسمي آيت ال ناصري @Naseri_ir

‍ 🔹ويژگي عجيب نماز، اين است كه معجوني از عبادات گوناگون است. برخي افراد فقط به ذكر استغفار يا تسبيح ميپردازند؛
💎اما نماز عبادتي است كه در آن؛ تکبير، تسبيح، تعظيم، تحميد و...، همه چيز در اين نماز موجود است. لذا بهترين عبادات نماز است.

96/م/596
كانال رسمي آيت ال ناصري
@Naseri_ir