‍ 💎طاعات و عباداتي که ما انجام مي‌دهيم، براي تعالي و يا درمان خودمان است براي خدا نفعي ندارد و اگر تمام عالم وجود معصيت کنند، براي او به اندازة سر سوزني ضرري ندارد. فرض کنيد كه الآن آفتاب بر هفت ميليارد نفر مي‌تابد. آيا خورشيد استفاده‌اي از اين افراد مي‌برد؟ خورشيد مي‌تابد و اگر جمعيت هم در آفتاب ننشيند، ضرري به آن نمي‌رسد. 591/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 💎طاعات و عباداتي که ما انجام مي‌دهيم، براي تعالي و يا درمان خودمان است براي خدا نفعي ندارد و اگر تمام عالم وجود معصيت کنند، براي او به اندازة سر سوزني ضرري ندارد. فرض کنيد كه الآن آفتاب بر هفت ميليارد نفر مي‌تابد. آيا خورشيد استفاده‌اي از اين افراد مي‌برد؟ خورشيد مي‌تابد و اگر جمعيت هم در آفتاب ننشيند، ضرري به آن نمي‌رسد.

591/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir