‍ ⛰حضرت موسی موقعی که به کوه طور می رفت، حدود چهل روز مشغول عبادت بود تا او را راه بدهند و کلیم الله بشود و با خدا صحبت بکند. موقعی که به کوه طور می رفت و صحبت می کرد و برمی گشت، تا مدتی با کسی نمی توانست حرف بزند. اگر با كسي می خواست حرف بزند، حالت غش به او دست مي داد و طاقت نداشت این مطالب را بشنود.( بحار الانوار جلد 44 صفحه376.) 💎گوشی که صوت حق درآن جلوه¬گر و طنین انداز شده است، اگر صوت اشخاص معصیت کار در آن طنین انداز بشود، طاقت نمی آورد. گوشی که سخن خدا را شنیده، چطور با این گوش می خواهد حرف امثال ناصری را بشنود که هزار معصیت کرده است؟ لذا حضرت موسي علیه السلام تا مدتی از هوش می رفت و نمی توانست طاقت بیاورد. 582/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ⛰حضرت موسی موقعی که به کوه طور می رفت، حدود چهل روز مشغول عبادت بود تا او را راه بدهند و کلیم الله بشود و با خدا صحبت بکند. موقعی که به کوه طور می رفت و صحبت می کرد و برمی گشت، تا مدتی با کسی نمی توانست حرف بزند. اگر با كسي می خواست حرف بزند، حالت غش به او دست مي داد و طاقت نداشت این مطالب را بشنود.( بحار الانوار جلد 44 صفحه376.)

💎گوشی که صوت حق درآن جلوه¬گر و طنین انداز شده است، اگر صوت اشخاص معصیت کار در آن طنین انداز بشود، طاقت نمی آورد. گوشی که سخن خدا را شنیده، چطور با این گوش می خواهد حرف امثال ناصری را بشنود که هزار معصیت کرده است؟ لذا حضرت موسي علیه السلام تا مدتی از هوش می رفت و نمی توانست طاقت بیاورد.

582/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir