‍ 💎حالت اولیاي الهی و متقین، مثل شخص میلیاردري است که در دریا غرق شده. كسي است كه برجهای باارزش دارد، اگر داشت غرق مي‌شد، در اين حالت به چه چيزي فكر مي كند؟ فقط و فقط به فکر این است که یک دست اندازی پیدا کند و خودش را نجات بدهد. هيچ به فکر برج‌ها و پول‌ها و ویلاها و اين قبيل امور نيست. همه تلاش او این است که جان خود را نجات بدهد. همه دارايي‌اش از ذهن او بیرون رفته است. اولیاي الهی هم همین‌طور هستند؛ هدف آن‌ها لقاءالله است. همت آن‌ها رسیدن به وطن اصلی خود است. 581/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 💎حالت اولیاي الهی و متقین، مثل شخص میلیاردري است که در دریا غرق شده. كسي است كه برجهای باارزش دارد، اگر داشت غرق مي‌شد، در اين حالت به چه چيزي فكر مي كند؟ فقط و فقط به فکر این است که یک دست اندازی پیدا کند و خودش را نجات بدهد. هيچ به فکر برج‌ها و پول‌ها و ویلاها و اين قبيل امور نيست. همه تلاش او این است که جان خود را نجات بدهد. همه دارايي‌اش از ذهن او بیرون رفته است. اولیاي الهی هم همین‌طور هستند؛ هدف آن‌ها لقاءالله است. همت آن‌ها رسیدن به وطن اصلی خود است.

581/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir