‍ 💠موقعی که ماشین، کند می‌رود کمی گاز آن را زیاد می کنند، لذا ماشین تندتر می رود. حضرت حق هم گاهی می خواهد سالك را به حرکت بیندازد تا در سیر الی الله تندتر برود؛ به او بلا می دهد. بعضی می گویند: «بلا، تازیانه سلوک است.» 579/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 💠موقعی که ماشین، کند می‌رود کمی گاز آن را زیاد می کنند، لذا ماشین تندتر می رود. حضرت حق هم گاهی می خواهد سالك را به حرکت بیندازد تا در سیر الی الله تندتر برود؛ به او بلا می دهد. بعضی می گویند: «بلا، تازیانه سلوک است.»

579/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir