‍ 🔺ادامه داستان ⚜️خدا فرمود: آن كوهي كه ديدي و بعد كوچك و شيرين شد، غضب است. وقتی غضب می کنی، کنترل کردن آن برای تو خیلی مشکل است؛ لکن اگر خودت را کنترل کردی، و این ناراحتی و غضب خود را هضم کردی، برای تو بسیار لذت بخش است. روایت دارد همين‌كه غضب کردی، اگر ایستاده ای، بنشین و اگر نشسته ای، بلند بشو. اگر ایستاده ای، راه برو. يا کسي آب سرد بخور. انسان، بايد غضب خود را کنترل کند و بترسد از آن موقعی که خدا بر انسان غضب می کند. وقتی که غضب بر انسان عارض می شود، شیاطین اطراف او را محاصره می کنند و مرتب او را وسوسه می کنند كه بزن، بکش، فحش بده؛ لکن اگر یک مقدار آب سرد خوردی يا تغيير حالت دادي، این حالت تو سبك مي‌شود. ✨دومی چه بود؟ آن تشت طلا در واقع، عمل صالح است. خدا مي فرمايد: عمل صالح خود را مخفی بکن، من آن را ظاهر می کنم.( عين الحيات، ص 521) 550/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 🔺ادامه داستان
⚜️خدا فرمود: آن كوهي كه ديدي و بعد كوچك و شيرين شد، غضب است. وقتی غضب می کنی، کنترل کردن آن برای تو خیلی مشکل است؛ لکن اگر خودت را کنترل کردی، و این ناراحتی و غضب خود را هضم کردی، برای تو بسیار لذت بخش است.
روایت دارد همين‌كه غضب کردی، اگر ایستاده ای، بنشین و اگر نشسته ای، بلند بشو. اگر ایستاده ای، راه برو. يا کسي آب سرد بخور. انسان، بايد غضب خود را کنترل کند و بترسد از آن موقعی که خدا بر انسان غضب می کند. وقتی که غضب بر انسان عارض می شود، شیاطین اطراف او را محاصره می کنند و مرتب او را وسوسه می کنند كه بزن، بکش، فحش بده؛ لکن اگر یک مقدار آب سرد خوردی يا تغيير حالت دادي، این حالت تو سبك مي‌شود.
✨دومی چه بود؟ آن تشت طلا در واقع، عمل صالح است. خدا مي فرمايد: عمل صالح خود را مخفی بکن، من آن را ظاهر می کنم.( عين الحيات، ص 521)

550/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir