‍ 🔺ادامه مطلب قبل 🔸سومی را می‌آورند که از راه حلال پیدا کرده و در حرام مصرف کرده است. این هم حق نداشته اين كار را بكند. ممکن است بگويد: مال خودم است. ازحلال کاسبی کردم، زحمت کشيدم و هر جا دلم می خواهد، مصرف می کنم. جواب او اين است که تو خودت و آنچه که در دست تو است، مال دیگری هستی. این مال هم مال او است که در دست تو امانت است؛ لذا آنجایی که دستور داده است، باید مصرف بکنی، نه آنجایی که دلت می‌خواهد؛ پس او هم باید به جهنم برود. ⚜️پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید: شخص چهارم را می آورند که مال خود را از حلال تحصیل کرده¬اند و در حلال هم مصرف کرده¬ است. او را نگه می دارند و از او دربارة‌ اينکه مالش را از کجا آورده و در کجا مصرف کرده مي پرسند که روايت آن، مفصل است. حضرت می فرمایند: این شخص با معطلی ها و حساب‌ها و پاسخ به اين سؤالات که از کجا آوردی و چه کار کردی، در نهايت، با معطلی وارد بهشت می¬شود. (معراجالسعادة، ج 2 ، ص 353.) 485/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 🔺ادامه مطلب قبل

🔸سومی را می‌آورند که از راه حلال پیدا کرده و در حرام مصرف کرده است. این هم حق نداشته اين كار را بكند. ممکن است بگويد: مال خودم است. ازحلال کاسبی کردم، زحمت کشيدم و هر جا دلم می خواهد، مصرف می کنم.
جواب او اين است که تو خودت و آنچه که در دست تو است، مال دیگری هستی. این مال هم مال او است که در دست تو امانت است؛ لذا آنجایی که دستور داده است، باید مصرف بکنی، نه آنجایی که دلت می‌خواهد؛ پس او هم باید به جهنم برود.

⚜️پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید: شخص چهارم را می آورند که مال خود را از حلال تحصیل کرده¬اند و در حلال هم مصرف کرده¬ است. او را نگه می دارند و از او دربارة‌ اينکه مالش را از کجا آورده و در کجا مصرف کرده مي پرسند که روايت آن، مفصل است. حضرت می فرمایند: این شخص با معطلی ها و حساب‌ها و پاسخ به اين سؤالات که از کجا آوردی و چه کار کردی، در نهايت، با معطلی وارد بهشت می¬شود. (معراجالسعادة، ج 2 ، ص 353.)

485/خ/96

كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir