‍ 🔺ادامه مطلب قبل 📖روایات متعددی در این زمینه دارد كه هر عمل خیری که تصمیم گرفتی انجام بدهی، خدا فوراً یکی براي تو می نویسد. اگر انجام دادی، ده تا می نویسد؛ اما اگر انجام ندادی، این یکی را كه نوشته بودند، خط نمی زنند. چه خدای رؤوفی است! اگر من نیت کردم که گناه بکنم، چيزي نمي‌نويسند. اگر گناه هم کردم، تا هفت ساعت به من مهلت می دهند. ملكي که روی شانه چپ است، می آید بنویسد؛ اما ملكي که روی شانه راست است، می گوید: «صبر کن، پشیمان می شود. دفتر او را كثیف نکن. خیلی نگذار آلوده بشود». چند ساعت می‌گذرد و دوباره می آید بنویسد؛ اما ملکي که روی شانه راست است، می گوید: «به او مهلت بده و صبر کن. شاید توبه کند». اگر قبل از هفت ساعت توبه کرد، هیچ چيزي نمی نویسند. نیت گناه کرد؛ ننوشتند. گناه انجام داد؛ ننوشتند. مهلت هم به او دادند، قبل از هفت ساعت، توبه كرد؛ هیچ چيزي ننوشتند. گويي اصلاً این آقا گناه نکرده است؛ ❌اما اگر هفت ساعت گذشت و از گناهش توبه نکرد، یک گناه برای او می نویسند.( كافي، ج 2، ص430.) 🔴لذا روایات دارد که: «وای بر حال کسی که یکان او بیش از ده¬تایی های او باشد!»( وسائلالشيعة، ج 16، ص 103.) ؛ یعنی گناهانش که یکی می‌نویسند، بیش از عبادت‌های او باشد که ده برابر می نویسند. وای به حال او است. 467/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 🔺ادامه مطلب قبل

📖روایات متعددی در این زمینه دارد كه هر عمل خیری که تصمیم گرفتی انجام بدهی، خدا فوراً یکی براي تو می نویسد. اگر انجام دادی، ده تا می نویسد؛ اما اگر انجام ندادی، این یکی را كه نوشته بودند، خط نمی زنند. چه خدای رؤوفی است! اگر من نیت کردم که گناه بکنم، چيزي نمي‌نويسند. اگر گناه هم کردم، تا هفت ساعت به من مهلت می دهند. ملكي که روی شانه چپ است، می آید بنویسد؛ اما ملكي که روی شانه راست است، می گوید: «صبر کن، پشیمان می شود. دفتر او را كثیف نکن. خیلی نگذار آلوده بشود». چند ساعت می‌گذرد و دوباره می آید بنویسد؛ اما ملکي که روی شانه راست است، می گوید: «به او مهلت بده و صبر کن. شاید توبه کند». اگر قبل از هفت ساعت توبه کرد، هیچ چيزي نمی نویسند.
نیت گناه کرد؛ ننوشتند.
گناه انجام داد؛ ننوشتند.
مهلت هم به او دادند، قبل از هفت ساعت، توبه كرد؛ هیچ چيزي ننوشتند.
گويي اصلاً این آقا گناه نکرده است؛
❌اما اگر هفت ساعت گذشت و از گناهش توبه نکرد، یک گناه برای او می نویسند.( كافي، ج 2، ص430.)
🔴لذا روایات دارد که: «وای بر حال کسی که یکان او بیش از ده¬تایی های او باشد!»( وسائلالشيعة، ج 16، ص 103.) ؛ یعنی گناهانش که یکی می‌نویسند، بیش از عبادت‌های او باشد که ده برابر می نویسند. وای به حال او است.

467/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir