‍ راه رسيدن به خشوع در معبود اگر بخواهيم به مرتبه خشوع در معبود برسیم، چه کار کنیم❓ در جواب مي‌گوييم: اگر طهارت را کسب کردی، خشوع در معبود هم - خواه یا ناخواه- دنبال آن است. با طهارت، خشوع در معبود و توجه، خودش می آید. خشوع در معبود از آثار طهارات پنج گانه است. 🔻ادامه دارد... 455/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ راه رسيدن به خشوع در معبود

اگر بخواهيم به مرتبه خشوع در معبود برسیم، چه کار کنیم❓

در جواب مي‌گوييم: اگر طهارت را کسب کردی، خشوع در معبود هم - خواه یا ناخواه- دنبال آن است. با طهارت، خشوع در معبود و توجه، خودش می آید. خشوع در معبود از آثار طهارات پنج گانه است.

🔻ادامه دارد...

455/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir