‍ 🔻معناي خضوع و خشوع خضوع و خشوع در نماز يعني چه❓ 📿یعنی موقعی که به نماز ایستادی، بدانی که مقابل حضرت حق ایستاده‌ای؛‌ لذا مؤدب بایستي و دست‌هايت پایین باشد. چشم‌ها به طرف مُهر و سرت پايين باشد. اگر اعضا و جوارح بدن من، رو به قبله و متوجه حق باشد، این را خضوع می گویند. حالا خشوع چیست❓ 💎خشوع، یک مرتبه بالاتر از این است. انسان، جوارحی دارد و جوانحی دارد. اعضاي ظاهری را جوارح و اعضاي باطنی را جوانح مي¬گويند. اگر اعضاي ظاهری طبق ضوابط شرع، درست و مؤدب بود، می گویند خاضع است و خضوع دارد. اما خاشع، یک مرتبه بالاتر است؛ یعنی قلب هم متوجه او باشد. همین‌طوری که ظاهر، متوجه حق است، باطن و قوه خیال هم آنجا باشد. توجه تو به حق باشد و بدانی که در مقابل حق ایستاده ای و حق دارد به تو نگاه می کند. این حالت را خشوع می گویند. ⭐️عبادت این طوري ارزش دارد. 450/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 🔻معناي خضوع و خشوع

خضوع و خشوع در نماز يعني چه❓
📿یعنی موقعی که به نماز ایستادی، بدانی که مقابل حضرت حق ایستاده‌ای؛‌ لذا مؤدب بایستي و دست‌هايت پایین باشد. چشم‌ها به طرف مُهر و سرت پايين باشد. اگر اعضا و جوارح بدن من، رو به قبله و متوجه حق باشد، این را خضوع می گویند.
حالا خشوع چیست❓
💎خشوع، یک مرتبه بالاتر از این است. انسان، جوارحی دارد و جوانحی دارد. اعضاي ظاهری را جوارح و اعضاي باطنی را جوانح مي¬گويند. اگر اعضاي ظاهری طبق ضوابط شرع، درست و مؤدب بود، می گویند خاضع است و خضوع دارد.
اما خاشع، یک مرتبه بالاتر است؛ یعنی قلب هم متوجه او باشد. همین‌طوری که ظاهر، متوجه حق است، باطن و قوه خیال هم آنجا باشد.
توجه تو به حق باشد و بدانی که در مقابل حق ایستاده ای و حق دارد به تو نگاه می کند. این حالت را خشوع می گویند.
⭐️عبادت این طوري ارزش دارد.

450/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir