‍ یک نفر از بزرگان نقل می‌کرد که امام‌ زمان عجل الله تعالی وفرجه الشریف از اوضاع عالم، دلشان خون است. چه ظلم‌هایی دارد می‌شود. اگر خدا دل امام ‌زمان عجل الله تعالی وفرجه الشریف را نگه نداشته بود، از کثرت ناراحتی، قلب آن حضرت متلاشی می‌شد. یک نفر مسلمان یا یک مظلومی را مورد ستم قرار می‌دهند، امام‌زمان عجل الله تعالی وفرجه الشریف می‌بینند و طاقت نمی‌آورند. شیعه‌ها در دنیا چقدر در شکنجه و ناراحتی هستند؟ مسلمان‌ها چقدر در ناراحتی هستند؟ همه را حضرت می‌بینند و می‌دانند. چه دلی دارند! لذا برادرها! دعای اولتان را برای تعجیل در فرج امام‌زمان عجل الله تعالی وفرجه الشریف قرار بدهید. بعد هر حاجتی از خدا می‌خواهید بخواهید. 357/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ یک نفر از بزرگان نقل می‌کرد که امام‌ زمان عجل الله تعالی وفرجه الشریف از اوضاع عالم، دلشان خون است. چه ظلم‌هایی دارد می‌شود. اگر خدا دل امام ‌زمان عجل الله تعالی وفرجه الشریف را نگه نداشته بود، از کثرت ناراحتی، قلب آن حضرت متلاشی می‌شد. یک نفر مسلمان یا یک مظلومی را مورد ستم قرار می‌دهند، امام‌زمان عجل الله تعالی وفرجه الشریف می‌بینند و طاقت نمی‌آورند. شیعه‌ها در دنیا چقدر در شکنجه و ناراحتی هستند؟ مسلمان‌ها چقدر در ناراحتی هستند؟ همه را حضرت می‌بینند و می‌دانند. چه دلی دارند! لذا برادرها! دعای اولتان را برای تعجیل در فرج امام‌زمان عجل الله تعالی وفرجه الشریف قرار بدهید. بعد هر حاجتی از خدا می‌خواهید بخواهید.

357/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir