‍ مؤمنین کسانی هستند که شب‌ها بلند می شوند با خدای خودشان، مناجات می کنند، نماز می خواند، راز و نیاز می کنند، خواسته هایشان را از خدا طلب می¬کنند. خدا هم به آن‌ها عنایت می کند. ناصری از اول شب تا صبح بخوابد و بعد، همه چیز هم از خدا بخواهد؟ آخر نمی شود. آقا یک مقداری بلند شو، شب و نصف شب، کار داری، حاجت داری، گرفتاری، بلند شو دو قدم در خانه خدا برو. در خانه خدا هم که دربان ندارد آقا! همیشه در خانه او باز است. هر وقت در بزنی، در باز است. منظور از در زدن چیست؟ همین «یاالله، یاالله» گفتن شما مثل در زدن است. چی می خواهی آقا؟ هرچه می خواهی، می گویی. 404/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ مؤمنین کسانی هستند که شب‌ها بلند می شوند با خدای خودشان، مناجات می کنند، نماز می خواند، راز و نیاز می کنند، خواسته هایشان را از خدا طلب می¬کنند. خدا هم به آن‌ها عنایت می کند. ناصری از اول شب تا صبح بخوابد و بعد، همه چیز هم از خدا بخواهد؟ آخر نمی شود. آقا یک مقداری بلند شو، شب و نصف شب، کار داری، حاجت داری، گرفتاری، بلند شو دو قدم در خانه خدا برو. در خانه خدا هم که دربان ندارد آقا! همیشه در خانه او باز است. هر وقت در بزنی، در باز است. منظور از در زدن چیست؟ همین «یاالله، یاالله» گفتن شما مثل در زدن است. چی می خواهی آقا؟ هرچه می خواهی، می گویی.

404/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir