برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري بعضي گذشتگان این طور ایمان داشتند. عثمان بن سعید (نائب اول) که می‌گفت: امام زمان! قربانت شویم، امام زمان هم به ایشان ایمان داشتند. الآن ما مي‌گوييم: «بابی انت و امّی»؛ اما فقط لفظ است. حاضر نیستم یک قدم برای ولایت برداریم. حاضر نیستیم یک لحظه عّزت و آبروی خودمان را فدای اسلام بکنیم. می خواهیم اسلام را فدای خود کنیم. #نشريه_خُلُق ٢٣ @Naseri_ir

برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري

بعضي گذشتگان این طور ایمان داشتند. عثمان بن سعید (نائب اول) که می‌گفت: امام زمان! قربانت شویم، امام زمان هم به ایشان ایمان داشتند. الآن ما مي‌گوييم: «بابی انت و امّی»؛ اما فقط لفظ است. حاضر نیستم یک قدم برای ولایت برداریم. حاضر نیستیم یک لحظه عّزت و آبروی خودمان را فدای اسلام بکنیم. می خواهیم اسلام را فدای خود کنیم.

#نشريه_خُلُق ٢٣

@Naseri_ir