آیت الله ناصری انسان باید با خدا رفیق باشد آقا خداوند سریع الرضاست ،‌ زود میبخشد و زود آشتی میکند. به کسی غیر خودش نگو، ‌در میان شب ۲ رکعت نماز بخوان از خدا عذر خواهی کن، ‌توبه کن. تمام گناهانت را نابود میکند بلکه گناهان را تبدیل به حسنه میکند. خدای به این مهربانی را سزاوار رفاقت است. خدا دوست خوبی است از امیرالمؤمنین(علیه السلام) روایتی به این مضمون داریم : ‌مؤمنین شاکر خدا هستند، یعنی نعمتهای خدا را در نظر می آورند از او تشکر میکنند. و خدا هم از ما تشکر میکند تشکر خدا به این است که نعمتت را اضافه میکند . شکر هر چیزی به حسب خودش است، شکر چشم تنها به گفتن الحمدُالله نیست بلکه شکرش این است که به آنجا که مولا راضی است نگاه کنی و به جایی که خدا رضایت ندارد نگاه نکنی. و هم چنین گوش. شکر عقاید را آقا بجا بیاورید، ‌در روایت است روزی حضرت عیسی(علیه السلام) در راه رسیدند به فردی که خیلی بیمار بود، ‌و دائماً میگفت : خدایا از نعمتهایی که به من دادی و به بقیه مردم ندادی تشکر میکنم ،‌ حضرت عیسی(علیه السلام) گفت:‌خدا کدام نعمت را به تو داده که این چنین شکر او را بجا میآوری؟ و او گفت : به من ایمان راسخ داده است، ‌این بیماریها مهم نیست!

آیت الله ناصری
انسان باید با خدا رفیق باشد آقا خداوند سریع الرضاست ،‌ زود میبخشد و زود آشتی میکند. به کسی غیر خودش نگو، ‌در میان شب ۲ رکعت نماز بخوان از خدا عذر خواهی کن، ‌توبه کن. تمام گناهانت را نابود میکند بلکه گناهان را تبدیل به حسنه میکند. خدای به این مهربانی را سزاوار رفاقت است. خدا دوست خوبی است از امیرالمؤمنین(علیه السلام) روایتی به این مضمون داریم : ‌مؤمنین شاکر خدا هستند، یعنی نعمتهای خدا را در نظر می آورند از او تشکر میکنند. و خدا هم از ما تشکر میکند تشکر خدا به این است که نعمتت را اضافه میکند . شکر هر چیزی به حسب خودش است، شکر چشم تنها به گفتن الحمدُالله نیست بلکه شکرش این است که به آنجا که مولا راضی است نگاه کنی و به جایی که خدا رضایت ندارد نگاه نکنی. و هم چنین گوش. شکر عقاید را آقا بجا بیاورید، ‌در روایت است روزی حضرت عیسی(علیه السلام) در راه رسیدند به فردی که خیلی بیمار بود، ‌و دائماً میگفت : خدایا از نعمتهایی که به من دادی و به بقیه مردم ندادی تشکر میکنم ،‌ حضرت عیسی(علیه السلام) گفت:‌خدا کدام نعمت را به تو داده که این چنین شکر او را بجا میآوری؟ و او گفت : به من ایمان راسخ داده است، ‌این بیماریها مهم نیست!