برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري نقش ايراني‌ها در زمينه سازي ظهور حضرت بقية الله علیه السلام قسمت اول: در آية آخر سوره محمد، می‌فرماید: «وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُم» حضرت فرمود: اگر شما مخالفت کرديد و دنبال شيطان و طايفة بني اميّه و بني عباسي‌ها رفتيد، طايفة ديگري می‌آید و زمام کار را مي‌گيرد. در تفسير کشاف، الميزان و مجمع البيان و ... آمده است که اصحاب سؤال کردند: «يا رسول الله! آن طايفه‌اي که بعد به جاي اين‌ها مي‌آيند، چه کساني هستند؟» حضرت سلمان کنار پيغمبر صلی الله علیه و آله نشسته بود. حضرت، به زانوي سلمان دست زد و فرمود: «از طايفة او مي‌آيند و سبب احياي دين من خواهند بود». اين‌ها پشت و پناه حضرت خواهند بود. اين‌ها عمل به واجبات و ترک محرمات می‌کنند و به هدف نهايي خلقت که معرفت و عرفان است، مي‌رسند. #نشريه_خُلُق ٢٢ @Naseri_ir

برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري

نقش ايراني‌ها در زمينه سازي ظهور حضرت بقية الله علیه السلام

قسمت اول:

در آية آخر سوره محمد، می‌فرماید: «وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُم»
حضرت فرمود: اگر شما مخالفت کرديد و دنبال شيطان و طايفة بني اميّه و بني عباسي‌ها رفتيد، طايفة ديگري می‌آید و زمام کار را مي‌گيرد. در تفسير کشاف، الميزان و مجمع البيان و ... آمده است که اصحاب سؤال کردند: «يا رسول الله! آن طايفه‌اي که بعد به جاي اين‌ها مي‌آيند، چه کساني هستند؟» حضرت سلمان کنار پيغمبر صلی الله علیه و آله نشسته بود. حضرت، به زانوي سلمان دست زد و فرمود: «از طايفة او مي‌آيند و سبب احياي دين من خواهند بود». اين‌ها پشت و پناه حضرت خواهند بود. اين‌ها عمل به واجبات و ترک محرمات می‌کنند و به هدف نهايي خلقت که معرفت و عرفان است، مي‌رسند.

#نشريه_خُلُق ٢٢

@Naseri_ir