آيت الله ناصري: امام صادق عليه السلام: تَرْکُ لُقْمَةٍ مِنَ الْحَرام أحَبُّ اِلَي الله مِن صَلَوة ألْفَيْ رَکْعَة. اگر کسي يک لقمه حرام را ترک کند، آثار و ثوابش بهتر از دو هزار رکعت نماز مستحبي است با شكمي كه پر از غذاي حرام است 🌼 هيچ ارزش ندارد. كسي كه شكمش پر از حرام است، نمازش قبول نمي‌شود، نه نماز واجبش و نه مستحبش. در روايات متعددي داريم که اگر کسي يک لقمه حرام بخورد، تا چهل روز عباداتش مقبول نيست. زن و فرزندي كه به آنان غذاي حرام مي‌دهم، در روز قيامت از من شکايت مي‌کنند و عبادات من هم هيچ اثري ندارد 🌼 انساني كه مي‌خواهد متقي باشد، ابتدا بايد حق‌الناس را بپردازد و چيزي از حقوق مردم بر گردنش نباشد. و اگر نمي‌توانم فعلاً حق آنها را بپردازم، بايد تصميم بگيرم که بعد بپردازم و آن موقع مي‌توانم لباس تقوا را بپوشم و روح تقوي در وجود من جلوه‌گر بشود. حضرت فرمودند که ردكردن يک درهم از حق الناس، در نزد خدا بهتر از هفتاد حج مقبول است 🌼 اگر نمي‌خواهيد كه مردم كلاه سرتان بگذارند، شما هم بر سر آنها كلاه نگذاريد. اگر دوست نداريد كه مالتان را بخورند، شما هم مال مردم را نخور. اگر نمي‌خواهيد پشت سرتان حرف بزنند، شما هم پشت سر آنان حرفي نزنيد

آيت الله ناصري: امام صادق عليه السلام: تَرْکُ لُقْمَةٍ مِنَ الْحَرام أحَبُّ اِلَي الله مِن صَلَوة ألْفَيْ رَکْعَة. اگر کسي يک لقمه حرام را ترک کند، آثار و ثوابش بهتر از دو هزار رکعت نماز مستحبي است با شكمي كه پر از غذاي حرام است 🌼 هيچ ارزش ندارد. كسي كه شكمش پر از حرام است، نمازش قبول نمي‌شود، نه نماز واجبش و نه مستحبش. در روايات متعددي داريم که اگر کسي يک لقمه حرام بخورد، تا چهل روز عباداتش مقبول نيست. زن و فرزندي كه به آنان غذاي حرام مي‌دهم، در روز قيامت از من شکايت مي‌کنند و عبادات من هم هيچ اثري ندارد 🌼 انساني كه مي‌خواهد متقي باشد، ابتدا بايد حق‌الناس را بپردازد و چيزي از حقوق مردم بر گردنش نباشد. و اگر نمي‌توانم فعلاً حق آنها را بپردازم، بايد تصميم بگيرم که بعد بپردازم و آن موقع مي‌توانم لباس تقوا را بپوشم و روح تقوي در وجود من جلوه‌گر بشود. حضرت فرمودند که ردكردن يک درهم از حق الناس، در نزد خدا بهتر از هفتاد حج مقبول است 🌼 اگر نمي‌خواهيد كه مردم كلاه سرتان بگذارند، شما هم بر سر آنها كلاه نگذاريد. اگر دوست نداريد كه مالتان را بخورند، شما هم مال مردم را نخور. اگر نمي‌خواهيد پشت سرتان حرف بزنند، شما هم پشت سر آنان حرفي نزنيد