برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري اگر بخواهيم در حالت آماده باش باشيم، راهش اين است: يك توبه و انابه از گذشته‌ها و يك تصميم جدي برای آينده داشته باشیم. بگوییم: خدايا! من نفهميدم، اشتباه كردم؛ لكن اگر حق‌الناس گردن انسان است، آن را بايد بدهم. حق‌الناس اگر گردن كسي باشد، بايد تصميم بگيرد بپردازد. اگر هم الآن ندارد، تصميم مي‌گيرد كه بعداً مي‌دهم. #نشريه_خُلُق ١٩ @Naseri_ir

برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري

اگر بخواهيم در حالت آماده باش باشيم، راهش اين است: يك توبه و انابه از گذشته‌ها و يك تصميم جدي برای آينده داشته باشیم. بگوییم: خدايا! من نفهميدم، اشتباه كردم؛ لكن اگر حق‌الناس گردن انسان است، آن را بايد بدهم. حق‌الناس اگر گردن كسي باشد، بايد تصميم بگيرد بپردازد. اگر هم الآن ندارد، تصميم مي‌گيرد كه بعداً مي‌دهم.

#نشريه_خُلُق ١٩
@Naseri_ir