آنچه بايد گفته شود، اين است كه اسم اعظم همة انبيا و اوليا و مقربان، در نزد امام زمان است و او همة آنها را به ارث برده است. علاوه بر اينها، آن حضرت ميراث‌دار علوم همه پيامبران نيز هست، اعم از علوم تشريعي و تكويني. بنابراين علوم در جميع ابعاد به امام زمان عليه السلام منتقل شده است. نشريه خلق ١١

آنچه بايد گفته شود، اين است كه اسم اعظم همة انبيا و اوليا و مقربان، در نزد امام زمان است و او همة آنها را به ارث برده است. علاوه بر اينها، آن حضرت ميراث‌دار علوم همه پيامبران نيز هست، اعم از علوم تشريعي و تكويني. بنابراين علوم در جميع ابعاد به امام زمان عليه السلام منتقل شده است.
نشريه خلق ١١