سخنراني حضرت آيت الله ناصري آثار تقوا 2. دركاري نمي‌ماند اثر ديگرش اين است: «ومَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا». کسي که تقوا داشته باشد، در کارهايش در نمي‌ماند نه در کارهاي دنيوي و نه در کارهاي اخرويش. دركارها فرج و گشايش برايش حاصل مي‌شود. #نشريه_خُلُق ١١ @Naseri_ir

سخنراني حضرت آيت الله ناصري
آثار تقوا
2. دركاري نمي‌ماند اثر ديگرش اين است: «ومَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا». کسي که تقوا داشته باشد، در کارهايش در نمي‌ماند نه در کارهاي دنيوي و نه در کارهاي اخرويش. دركارها فرج و گشايش برايش حاصل مي‌شود.
#نشريه_خُلُق ١١
@Naseri_ir