آثار تقوا 1.خدا دوستش دارد کسي که تقوا داشته باشد، آثار زيادي دارد. يکي از آثار تقوا اين است که خدا دوستش دارد: «اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقين». اين صريح قرآن است. کسي که خدا دوستش باشد، چه غمي دارد؟ قصه اياز و سلطان محمود است كه گفت من تو را که دارم، همه چيز دارم. کسي که خدا را دارد، همه چيز دارد. #نشريه_خُلُق ١١ @Naseri_ir

آثار تقوا 1.خدا دوستش دارد کسي که تقوا داشته باشد، آثار زيادي دارد. يکي از آثار تقوا اين است که خدا دوستش دارد: «اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقين». اين صريح قرآن است. کسي که خدا دوستش باشد، چه غمي دارد؟ قصه اياز و سلطان محمود است كه گفت من تو را که دارم، همه چيز دارم. کسي که خدا را دارد، همه چيز دارد.
#نشريه_خُلُق ١١
@Naseri_ir