آيت الله ناصري دولت ابادي مكان :حريم ابا جعفر محمد بن علی الهادی (ع) مشهور به سید محمد، فرزند بزرگ امام علی النقی (ع) شهر بلد بين كاظمين و سامرا☝🏻️☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻

آيت الله ناصري دولت ابادي
مكان :حريم ابا جعفر محمد بن علی الهادی (ع) مشهور به سید محمد، فرزند بزرگ امام علی النقی (ع)
شهر بلد بين كاظمين و سامرا☝🏻️☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻