ترك واجب و انجام حرام، هر دو گناه است. متقي كسي است كه هم واجباتش را ترك نكند و محرمات را انجام ندهد. آنگاه حالت نفساني در وجودش پيدا مي‌شود

ترك واجب و انجام حرام، هر دو گناه است. متقي كسي است كه هم واجباتش را ترك نكند و محرمات را انجام ندهد. آنگاه حالت نفساني در وجودش پيدا مي‌شود
ترك واجب و انجام حرام، هر دو گناه است. متقي كسي است كه هم واجباتش را ترك نكند و محرمات را انجام ندهد. آنگاه حالت نفساني در وجودش پيدا مي‌شود