⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ 🔅توسل به مادر امام زمان عليه السلام🔅 توسلات خیلي اثر دارد. حضرت بقیةالله ـ روحي له الفداءـ عنایتي به مادرشان دارند. این را مکرر از بزرگان شنیده ام. مثلاً یک ختم قرآن براي حضرت نرجس خاتون بخوان. به مسجد وارد ميشوي، دو رکعت نماز مستحبي بخوان و ثوابش را هدیه کن براي نرجس خاتون. امام زمان عليه السلام خوشحال ميشوند. به یاد مادر حضرت بودن، یک عنایتي است. یک محبتي است. عبادات ما که عبادت نیست، پوک و پوچ است. از پوچ هم یک خرده آن طرفتر؛ لکن حضرت، یک توجه دیگري دارد. كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

🔅توسل به مادر امام زمان عليه السلام🔅
توسلات خیلي اثر دارد.
حضرت بقیةالله ـ روحي له الفداءـ عنایتي به مادرشان دارند. این را مکرر از بزرگان شنیده ام.
مثلاً یک ختم قرآن براي حضرت نرجس خاتون بخوان.
به مسجد وارد ميشوي، دو رکعت نماز مستحبي بخوان و ثوابش را هدیه کن براي نرجس خاتون.
امام زمان عليه السلام خوشحال ميشوند. به یاد مادر حضرت بودن، یک عنایتي است. یک محبتي است. عبادات ما که عبادت نیست، پوک و پوچ است. از پوچ هم یک خرده آن طرفتر؛ لکن حضرت، یک توجه دیگري دارد.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir