⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ اين همه خواهش ها و دعاها و تقاضاهايی كه از خدا داری، درست است؛ اما كدام تقاضاهای خدا را گفتي چشم؟ اين را به ناصری ميگويم. تو كه اين همه دعا و توسل داری و از خدا تقاضا داری، و ميگويي: «خدايا! بده، بده». تو كجا اطاعت حق را كردی كه خداوند به تو بگويد: «اطاعت كردی؛ من هم اطاعتت ميكنم؟»* خود حضرت حق فرمود: ای بنده من! من را اطاعت بكن ،تا مَثَل(نمونه)من بشوی. من به هرچه بگويم: «باش»، مي باشد؛ توهم به هر چه بگويی «باش»، مي باشد. پ ن: أطیب البیان، ج 8، ص 415. كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

اين همه خواهش ها و دعاها و تقاضاهايی كه از خدا داری، درست است؛ اما كدام تقاضاهای خدا را گفتي چشم؟
اين را به ناصری ميگويم. تو كه اين همه دعا و توسل داری و از خدا تقاضا داری، و ميگويي: «خدايا! بده، بده». تو كجا اطاعت حق را كردی كه خداوند به تو بگويد: «اطاعت كردی؛ من هم اطاعتت ميكنم؟»* خود حضرت حق فرمود: ای بنده من! من را اطاعت بكن ،تا مَثَل(نمونه)من بشوی. من به هرچه بگويم: «باش»، مي باشد؛ توهم به هر چه بگويی «باش»، مي باشد.

پ ن: أطیب البیان، ج 8، ص 415.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir