سخنراني حضرت آيت الله ناصري حضرت اباعبدالله عليه السلام در روايت صحيح و معتبر فرموده: «والله ما خلق الله شيئاً الّا و أمره باطاعته لنا؛ قسم به ذات حق، خدا هر چه را كه آفريده، به آن دستور داده تا از ما اطاعت و فرمانبرداري كند». ارادة امام، در جميع موجودات نافذ است، از جمادات و نباتات و حيوانات و انسان‌ها گرفته تا ارض و كرسي و بقيه مخلوقات. حضرت بقية الله عليه السلام وارث ائمة اطهار است. #نشريه_خلق ٨

سخنراني حضرت آيت الله ناصري حضرت اباعبدالله عليه السلام در روايت صحيح و معتبر فرموده: «والله ما خلق الله شيئاً الّا و أمره باطاعته لنا؛ قسم به ذات حق، خدا هر چه را كه آفريده، به آن دستور داده تا از ما اطاعت و فرمانبرداري كند». ارادة امام، در جميع موجودات نافذ است، از جمادات و نباتات و حيوانات و انسان‌ها گرفته تا ارض و كرسي و بقيه مخلوقات. حضرت بقية الله عليه السلام وارث ائمة اطهار است.
#نشريه_خلق ٨