كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

💠نماز💠
توجه كنيد كه نماز، فقط يكی از واجبات خدا است كه اين همه براي ما نفع دارد؛ چه رسد به همه دستورات الهي كه همه نفعش به جيب ما ميرود و هيچ نفعي براي خدا ندارد. آن كسی كه قدرت بي نهايت دارد، به مخلوق خود چه احتياجی دارد. در سوره حجرات، آيه 17حضرت حق مي فرمايد:
آنها بر تو منت مينهند كه اسلام آورده اند. بگو: «اسلام آوردن خود را بر من منت نگذاريد؛ بلكه خداوند بر شما منت مينهد كه شما را به سوى ايمان هدايت كرده است، اگر [در ا ّدعاى ايمان] راست گو هستيد».

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir