⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ 💠نماز💠 در آيه شريف دارد: رستگار شدند مؤمنان . آنهايی كه در نماز خود، خاضع و خاشع هستند.* يعنی چه خاشع و خاضعند؟ خضوع و خشوع را معنا كرده اند؛ يعنی حال كه ايستاده ای به نماز، توجه تو به خدا باشد. آنقدر كه توجه نداشته باشی طرف راست و چپ تو چه كسی ايستاده. اين معناي خشوع است. از حضرت سؤال ميكنند: «يا بن رسول الله ! خشوع در نماز يعنی چه؟» حضرت فرمودند: معنای آن، اين است كه خودت را برابر حق ببينی و متوجه نباشی طرف راست و چپ تو چه كسی ايستاده. آيانمازهای ما همهمين طور است؟ اگراينطور است، حقيقتًا مؤمنيد. شما كه صد در صد مؤمن هستيد؛ اما من بايد فكری به حال خودم بكنم. پ ن: سوره مؤمنون ،آيه ١و٢ كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

💠نماز💠
در آيه شريف دارد: رستگار شدند مؤمنان . آنهايی كه در نماز خود، خاضع و خاشع هستند.*

يعنی چه خاشع و خاضعند؟ خضوع و خشوع را معنا كرده اند؛ يعنی حال كه ايستاده ای به نماز، توجه تو به خدا باشد. آنقدر كه توجه نداشته باشی طرف راست و چپ تو چه كسی ايستاده. اين معناي خشوع است. از حضرت سؤال ميكنند: «يا بن رسول الله ! خشوع در نماز يعنی چه؟» حضرت فرمودند: معنای آن، اين است كه خودت را برابر حق ببينی و متوجه نباشی طرف راست و چپ تو چه كسی ايستاده. آيانمازهای ما همهمين طور است؟ اگراينطور است، حقيقتًا مؤمنيد. شما كه صد در صد مؤمن هستيد؛ اما من بايد فكری به حال خودم بكنم.

پ ن: سوره مؤمنون ،آيه ١و٢

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir