كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

💠وضعيت نمازهاي ما💠
تازه نمازهای ما كه نماز نيست. الاكلنگ است. نمیدانم چيست! چه بگويم؟ در روايات آمده است كه ناصری را كه در قبر ميگذارند، از اول چيزی كه سؤال ميكنند، بعد از سؤال از مراتب توحيد و نبوت و امامت و معاد و اينها، از نماز سؤال ميكنند. «نمازت را چطور آوردی؟» آن وقت با اين نمازها، ما چه جواب بدهيم؟ اين نماز، نماز است؟ در روايت دارد اگر ميخواهی خدا با تو صحبت بكند قرآن بخوان. ميخواهی تو با خدا صحبت بكنی نماز بخوان. من كه نماز ميخوانم، يعنی دارم با خدا حرف ميزنم، درد دل ميكنم، راز و نياز ميكنم. اين نماز است؟ نه ركوع آن، نه سجده آن، هيچ شبيه نماز واقعي نيست. تازه خوش هم هستم نماز خواندم. كدام نماز؟ ناصری را ميگويم.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

💠جايگاه نماز💠

نماز از احكام دين است كه در آن، رضايت پروردگار نهفته است و روش پيامبران است
سبب جلب محبت فرشتگان و هدايت و نور معرفت و بركت در رزق و راحتي در بدن و ناراحتي شيطان است. نماز سلاح در برابر كافران و باعث مستجاب شدن دعاها و قبولي اعمال ميشود. توشة مؤمن است از دنيا براي سفر آخرت و شفيع مؤمن است برابر ملک مأمور قبض روح و انيس انسان و فرش او در قبر و جواب نكير و منكر ميباشد. نماز مؤمن در صحراي محشر، تاج سر او و نور صورت او و لباس او و پوششي بين او و آتش جهنم است و حجت بنده برابر پروردگار متعال است. نماز نجات دهنده بدن مؤمن از آتش جهنم و مجوز عبور او از صراط و كليد بهشت و مهريه حوريه هاي بهشتي و بهاي بهشت است. با نماز است كه بنده به درجات عالي ميرسد؛ چرا كه نماز، تسبيح و تهليل و حمد و تكبير و تمجيد و تقديس و
گفتار و دعا است.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir