⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ 💠نماز وچشم بصيرت💠 اگر نماز انسان نماز باشد، چشم بصيرت انسان باز ميشود . همان طور كه گفتم با خواندن نماز، يک پليس باطنی براي من پيدا ميشود و نمیگذارد گناه بكنم. و انساني كه گناه نكرد، يعني واجبات خود را آورد و محرمات را ترک كرد، مصداق همان حديث شريف قدسي ميشود كه: «عبدى اطعنى حتى اجعلك مثلى»؛ «ای بنده من! اطاعت من را بكن، تا مثل من بشوی. من به هر چه بگويم: باش، ميباشد. تو هم به هر چه بگويی: باش، ميباشد». كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

💠نماز وچشم بصيرت💠

اگر نماز انسان نماز باشد، چشم بصيرت انسان باز ميشود . همان طور كه گفتم با خواندن نماز، يک پليس باطنی براي من پيدا ميشود و نمیگذارد گناه بكنم. و انساني كه گناه نكرد، يعني واجبات خود را آورد و محرمات را ترک كرد، مصداق همان حديث شريف قدسي ميشود كه: «عبدى اطعنى حتى اجعلك مثلى»؛ «ای بنده من! اطاعت من را بكن، تا مثل من بشوی. من به هر چه بگويم: باش، ميباشد. تو هم به هر چه بگويی: باش، ميباشد».

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir