السلام علیک یا ابالفضل العباس علیه السلام دستت به آب لب نزد و لب به آب دست حيران نهاده اي به لب انگشت آب را كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

السلام علیک یا ابالفضل العباس علیه السلام

دستت به آب لب نزد و لب به آب دست
حيران نهاده اي به لب انگشت آب را

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
السلام علیک یا ابالفضل العباس علیه السلام

دستت به آب لب نزد و لب به آب دست
حيران نهاده اي به لب انگشت آب را

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir