⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜ نبي اكرم صلى الله عليه با اصحاب نشسته بودند. حضرت فرمودند: «بيچاره چه كسي است؟» يک نفر گفت: «كسي كه مثلاً دختر بزرگ داشته باشد و دست او هم خالي باشد». يک كسي گفت: «كسي كه بدهكار باشد و طلبكار، بر درب خانه بيايد و آبرويش را ببرد». يک كسي گفت: «كسي كه بي خانمان باشد». هر كسي يک چيزي گفت. حضرت فرمودند: «نه اينها بيچاره نيستند. بيچاره، شخصي است كه از دنيا برود و حق الناس بر گردن او باشد». روز قيامت، جلو اوراميگيرند. 🕋حج رفته است؛ 🕌كربلا رفته است؛ 🕋عمره رفته است؛ مثلاً ناصري منبر رفته است؛ همه اينها را از او ميگيرند. از بس طلبكارها زيادند، كم ميآورد و در نتيجه گناهان طلبكاران را به او ميدهند. گناهان خودش كه بود، گناهان آنها هم اضافه شد. حضرت فرمودند: «اين شخص، بيچاره است». كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

نبي اكرم صلى الله عليه با اصحاب نشسته بودند. حضرت فرمودند:
«بيچاره چه كسي است؟» يک نفر گفت: «كسي كه مثلاً دختر بزرگ داشته باشد و دست او هم خالي باشد». يک كسي گفت: «كسي كه بدهكار باشد و طلبكار، بر درب خانه بيايد و آبرويش را ببرد». يک كسي گفت: «كسي كه بي خانمان باشد». هر كسي يک چيزي گفت. حضرت فرمودند: «نه اينها بيچاره نيستند. بيچاره، شخصي است كه از دنيا برود و حق الناس بر گردن او باشد». روز قيامت، جلو اوراميگيرند.
🕋حج رفته است؛
🕌كربلا رفته است؛
🕋عمره رفته است؛
مثلاً ناصري منبر رفته است؛
همه اينها را از او ميگيرند. از بس طلبكارها زيادند، كم ميآورد و در نتيجه گناهان طلبكاران را به او ميدهند. گناهان خودش كه بود، گناهان آنها هم اضافه شد. حضرت فرمودند: «اين شخص، بيچاره است».

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir