دوستان من توی latex اگه بخوام از appendix و subsection تو متن نام ببرم باید لیبل بزنم و از ref استفاده کنم؟

دوستان من توی latex اگه بخوام از appendix و subsection تو متن نام ببرم باید لیبل بزنم و از ref استفاده کنم؟